Global Learning Programme Wales

United Purpose

Mae ein DPP yn gysylltiedig â phrosiectau byw sy'n mynd i'r afael â thlodi mewn tair gwlad ar ddeg o gwmpas y byd, a bydd yn adeiladu gwybodaeth athrawon am faterion byd-eang ac yn cynnig syniadau a strategaethau ymarferol er mwyn edrych ar y rhain yn yr ystafell ddosbarth, yn meithrin sgiliau meddwl beirniadol ac yn cryfhau gwerthoedd 'mwy na'r hunan' y disgyblion.

Gall yr hyfforddiant gwmpasu amrywiaeth o bynciau byd-eang allweddol sy'n gysylltiedig â'n gweithdai a'n prosiectau tramor 'Hands UP'. Mae'r rhain yn cwmpasu: dŵr, iechyd, hylendid ac iechydaeth; defnyddio ynni, newid hinsawdd a'r amgylchedd; diogelwch bwyd, maeth a mudo.

Mae modd teilwra’r hyfforddiant i'ch anghenion a bydd yn tynnu ar 20 mlynedd o brofiad yn cyflwyno prosiectau Dinasyddiaeth Fyd-Eang er mwyn ysbrydoli gweithredu ar faterion byd-eang ac adeiladu byd tecach, mwy iach a chynaliadwy i bawb. 

Bydd yr hyfforddiant yn tynnu ar 40 mlynedd o ddysgu a phrofiad yn lleihau tlodi byd-eang yn Affrica, Asia a De America – yn gwella bywydau 35 miliwn o bobl drwy brosiectau datblygu cynaliadwy, arloesol a deallus. Mae meddwl beirniadol yn elfen graidd o'n gwaith Addysg Datblygu. Ein nod yw galluogi pobl ifanc i roi prawf ar y tybiaethau a'r naratif sydd yng nghyfryngau'r brif ffrwd ac i edrych ar y dadleuon cymhleth sydd ynghlwm wrth faterion byd-eang. Rydym yn defnyddio lleisiau a safbwyntiau'r cymunedau yr ydym yn gweithio gyda nhw oherwydd mae'r mathau o 'wybodaeth' yr ydym yn ei defnyddio a'i blaenoriaethu'n dylanwadu'n fawr ar ffurfio barn a’r gweithredu dilynol. Rydym wedi ymrwymo i roi'r sgiliau i bobl ifanc allu beirniadu 'gwybodaeth' yn well.

A yw’r hyfforddiant ar gael yn Gymraeg?      Nac Ydy
Cynulleidfa Athrawon CA2, CA3, Athrawon Ysgolion Arbennig, Llywodraethwyr
Argaeledd Rhanbarthol Cymru Gyfan
Fformat yr Hyfforddiant Diwrnod cyfan, hanner diwrnod, Sesiwn gyda'r nos
Themau Framwaith Cwricwlwm RhDB-C
  • ffyrdd o leihau tlodi byd-eang a rhinweddau'r gwahanol ddulliau hyn 
  • Rhyngddibyniaeth
  • Cynaliadwyedd
  • Meddwl yn feirniadol

Am fanylion cost yr hyfforddiant a sut y gall gefnogi eich ysgol a/neu rwydweithiau ysgolion i wella ymarfer dysgu byd-eang, cysylltwch â’r Darparwr yn uniongyrchol.

Name Email Telephone
Jo Davies          Jo.davies@united-purpose.org                        01432 355111