Global Learning Programme Wales

Mike Mainwaring / Nigel Cram

Rydym yn darparu hyfforddiant ar UNCRC, amddiffyn, cyfranogi a darparu hawliau; sut mae hyn yn effeithio ar blant yn fyd-eang, yn y DU, yn genedlaethol ac yn lleol; beth gall ysgolion a chynghorau ysgol ei wneud i wireddu hawliau i blant ar y lefelau hyn.  Mae ein hyfforddiant yn rhyngweithiol, yn cynnig profiadau ac yn ddatblygiadol ac mae'n cynnwys amrywiaeth o ddulliau i wneud cysylltiadau rhwng profiad yr ysgol gyfan a'r berthynas rhwng elusennau a chymunedau lleol a byd-eang.  Bydd ein hyfforddiant yn rhoi gwell dealltwriaeth am hawliau byd-eang ac am faterion sy'n ymwneud â globaleiddio yn ogystal â sut gall athrawon ac ysgolion y rhwydwaith gyfrannu i gynaliadwyedd a mwy o ddealltwriaeth am faterion y byd fel tlodi.  Mae thema allweddol globaleiddio yn adleisio drwy bopeth rydym yn ei gyflwyno, gan gwmpasu materion cyfoes fel statws ffoaduriaid, yr amrywiadau wrth weithredu UNCRC o wlad i wlad.   Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys edrych ar faterion sy'n ymwneud â hawliau plant mewn perthynas â dillad y disgyblion, megis ble maen nhw'n cael eu gwneud; gan bwy ac a ydyn nhw'n defnyddio llafur plant.

Mae'r canolbwynt allweddol ar gael athrawon i weithio gyda disgyblion i gynllunio ac i redeg gweithgareddau byd-eang ac i annog disgyblion i ymchwilio i gyrff sy'n gysylltiedig â phlant ym mhedwar ban y byd a hynny wedi'u cysylltu drwy weithgareddau sy'n seiliedig ar brofiadau rhai o'r plant sy'n cysgu ar y stryd a Masnach Deg.

Esiampl agenda Tlodi Plant 

A yw’r hyfforddiant ar gael yn Gymraeg?

Nac ydy

Cynulleidfa

Uwch Dimau Rheoli, Athrawon CA2, CA3, Llywodraethwyr, Ysgolion Arbennig

Argaeledd Rhanbarthol

Cymru Gyfan

Fformat yr Hyfforddiant

Diwrnod cyfan, hanner diwrnod, gyda'r nos

 

Am fanylion cost yr hyfforddiant a sut y gall gefnogi eich ysgol a/neu rwydweithiau ysgolion i wella ymarfer dysgu byd-eang, cysylltwch â’r Darparwr yn uniongyrchol.

Enw

E-bost

Ffôn

Mike Mainwaring

mikemainwaring23@gmail.com

07872652107