Global Learning Programme Wales

Naturesbase

Mae gan Gyles Morris, Naturesbase, brofiad helaeth o ddylunio cwricwla heriol sy'n seiliedig ar ymholi, a'r rheini'n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ac yn eu herio’r tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae'n un o'r prif ddarparwyr HMS yn y maes, ac yn cynnig hyfforddiant bywiog ac ymarferol gydag adnoddau dysgu ac addysgol cynhwysfawr ategol i bob cynrychiolydd. Bydd yr hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar athrawon CA2 a CA3 a gallai gynnwys:

Datblygu ysgol gynaliadwy (Pawb)

Safbwynt Daearyddol am Gynaliadwyedd (CA3)

Dinasyddiaeth a globaleiddio (CA2/3)

Newid Hinsawdd a dyfodol cynaliadwy (CA2/3)

Globaleiddio (CA2/3)

Defnyddio tir yr ysgol i gyflwyno dysgu ac addysgu heriol ar draws y cwricwlwm: Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar – Blwyddyn 6

Creu tiroedd ysgol cynaliadwy – Ymchwiliad ymarferol i'r seilwaith cynaliadwy yn Naturesbase (Pawb)

Mae Gyles yn bensaer tirwedd ac yn athro, ac yn sylfaenydd Gyfarwyddwr Naturesbase, canolfan addysg amgylcheddol. Mae'n enghraifft wirioneddol o rywun sy'n 'gwneud, nid siarad' ac wedi bod yn hyfforddi athrawon a phlant mewn amrywiaeth o leoliadau ac amgylcheddau ystafell ddosbarth awyr agored o gwmpas y byd am y 23 blynedd diwethaf. O ganlyniad mae'r cyrsiau hyn yn hyblyg er mwyn cwrdd ag anghenion y sefydliad. Gellir eu cynnal fel cyrsiau estyn allan neu yng Nghanolfan Addysg Amgylcheddol Naturesbase ei hun yng Ngheredigion.

A yw’r hyfforddiant ar gael yn Gymraeg?

Nac ydy

Cynulleidfa

Uwch Dimau Rheoli, Athrawon CA2, CA3

Argaeledd Rhanbarthol

Cymru Gyfan

Fformat yr Hyfforddiant

Diwrnod cyfan, hanner diwrnod

 

Am fanylion cost yr hyfforddiant a sut y gall gefnogi eich ysgol a/neu rwydweithiau ysgolion i wella ymarfer dysgu byd-eang, cysylltwch â’r Darparwr yn uniongyrchol.

Enw

E-bost

Ffôn

Gyles Morris

gyles@naturesbase.co.uk

07773 817058