Global Learning Programme Wales

Adnoddau

Fel model ‘gan ysgolion, ar gyfer ysgolion’, mae RhDB-C yn annog athrawon i rannu arfer a dysgu da. 

Bydd y sesiynau rhannu arfer a gynhelir gan Ysgolion Arweiniol RhDB-C ar gyfer eu hysgolion Rhwydwaith yn cefnogi athrawon i ddeall a chwestiynu beth yw addysgu addysg datblygu a dysgu byd-eang effeithiol fel y gallant adnabod adnoddau perthnasol a defnyddiol yn well.

Bydd athrawon a chydlynwyr RhDB-C hefyd yn gallu rhannu syniadau a lanlwytho adnoddau y maent yn eu cynhyrchu yn ystod oes y rhaglen i wefan RhDB-C .

Lawrlwythwch ein hadnoddau am ddim isod i ddechrau!

Diwrnod Amgylchedd y Byd  

Mae'r adnodd trawsgwricwlaidd hwn i Gyfnod Allweddol 2–4 yn dynodi Diwrnod Amgylchedd y Byd (5 Mehefin) a Diwrnod Cefnforoedd y Byd (8 Mehefin). Mae'r adnodd, a ysgrifennwyd ar gyfer Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru, yn cynnwys saith gweithgaredd sy'n edrych ar gynaliadwyedd y cefnforoedd, gan ganolbwyntio'n benodol ar lygredd plastig.

Diwrnod Cefnforoedd y Byd

Mae cefnforoedd yn gorchuddio 70% o arwynebedd y Ddaear, ac mae biliynau o bobl yn dibynnu ar gefnforoedd am eu bywoliaeth a'u bwyd. Ond mae'r cefnforoedd o dan fygythiad llygredd, gorbysgota a newid hinsawdd. Mae Diwrnod Cefnforoedd y Byd yn gyfle i ganolbwyntio ar Nod Byd-Eang 14: Bywyd o dan y Dŵr gyda Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru. Mae'r adnodd trawsgwricwlaidd hwn yn cynnwys wyth gweithgaredd ar gyfer Cyfnod Allweddol 2–4 sy'n edrych ar gynaliadwyedd y cefnforoedd, yn enwedig llygredd plastig a riffiau cwrel.

Adnoddau

 

Adnoddau Diwrnod Affrica

Mae Diwrnod Affrica yn digwydd bob dydd ar 25 Mai i ddathlu undod Affrica – mae 2018 yn dynodi 51 o flynyddoedd ers i OAU (Undeb Affrica) gael ei sefydlu. Yma yn RhDB-E Cymru, rydyn ni wedi dewis rhai adnoddau â thema Affrica i helpu eich ysgol i ymuno yn y dathliadau. 

Diwrnod Malaria'r Byd 2018

Thema Diwrnod Malaria’r Byd (25 Ebrill 2018) eleni yw ‘Yn barod i guro malaria’. Mae’r nod hwn wedi’i osod gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), sy’n galw ar wledydd i wella mynediad i adnoddau atal malaria sy’n achub bywyd, a hynny ar frys. Cliciwch yma i weld yr adnodd yma.

Anfonwch fy Ffrind i’r Ysgol 2018

Oeddech chi'n gwybod bod 84% o blant cynradd yn mynd i'r ysgol ledled y byd - 74% yn y gwledydd lleiaf datblygedig? Yn ôl Unicef, mae'r ffigurau ar gyfer plant uwchradd yn 60% a 36%. Mae Oxfam wedi cynhyrchu adnoddau newydd ar gyfer RhDB-C sy'n gysylltiedig ag ymgyrch 2018 Anfonwch fy Ffrind i'r Ysgol 'Gwnewch Ysgolion yn Ddiogel'. 

Mae Oxfam Education ac Anfonwch fy Ffrind i'r Ysgol wedi datblygu'r deunyddiau hyn ar gyfer y Rhaglen Dysgu Byd-eang (RhDB-C). Mae myfyrwyr yn ymchwilio i ddiogelwch ysgolion yng Nghymru a phedair gwlad arall, gan ddysgu bod diogelwch yr ysgol yn cwmpasu ystod eang o faterion; gan gynnwys ysgolion yn ystod rhyfeloedd a gwrthdaro, effeithiau trychinebau naturiol, trais rhywiol a bwlio a gwahaniaethu.

Diwrnod Hapusrwydd Rhyngwladol, 20fed o Fawrth

Wedi ei sefydlu gan y Cenhedloedd Unedig yn 2012, caiff y Diwrnod Hapusrwydd Rhyngwladol ei ddathlu,ledled y byd ar yr 20fed o Fawrth. Beth am edrych ar y syniadau hyn o'r Rhaglen dysgu Byd-eang a dathlu hapusrwydd yn eich ysgol chi yn 2018?

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a Mis Hanes Menywod

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn digwydd bob blwyddyn ar 8 Mawrth. Mae'n ddathliad byd-eang o'r hyn y mae menywod wedi'i gyflawni, hefyd mae'r diwrnod yn dynodi galwad am weithredu er mwyn cyflymu cydraddoldeb rhywedd – un o'r 17 Nod Datblygu Cynaliadwy i'w cyflawni erbyn 2030.

Mae'r Rhaglen Dysgu Byd-Eang yng Nghymru (RhDB-E Cymru) wedi creu adnodd newydd cynhwysfawr i gefnogi athrawon sydd eisiau nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn eu hystafell ddosbarth. Mae'n cynnwys nodiadau byrion i athrawon am faterion allweddol ar gyfer rhywedd a datblygiad, gyda dewis o saith gweithgaredd a dolenni atodol.

Mae'r adnodd hwn wedi'i dargedu at Gyfnodau 2 a 3 a 4, gyda rhai cyfleoedd i ddisgyblion hŷn, yn enwedig mewn llythrennedd, ABCh a daearyddiaeth a Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang. Bydd yn helpu i ddatblygu gwybodaeth disgyblion am ryngddibyniaeth a chydraddoldeb, a bydd yn eu hannog i ystyried cysyniadau tegwch, parch a chyfiawnder cymdeithasol, a sut gall unigolion wneud gwahaniaeth.

Mae mis Mawrth hefyd yn Fis Hanes Menywod sy'n edrych yn ôl ar yr hyn y mae menywod wedi'i gyflawni, yn dathlu'r cynnydd y mae menywod wedi'i wneud o gwmpas y byd, ac yn cofio bod gwaith i'w wneud o hyd. Athrawon hanes: beth am nodi Mis Hanes Menywod drwy ddefnyddio'r adnodd newydd hwn gan RhDB-E Cymru i edrych ar hanes menywod gyda'ch disgyblion, ac i feddwl am sut mae menywod wedi'u cynrychioli yn y cwricwlwm hanes?

Helpwch eich disgyblion i symud tuag at feddylfryd cyfiawnder cymdeithasol ar Ddiwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd

20 Chwefror yw'r dyddiad pan fydd y Cenhedloedd Unedig yn dathlu Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd bob blwyddyn – beth am fanteisio ar y cyfle hwn i edrych ar y pwnc hwn drwy weithgareddau dysgu byd-eang yn yr ystafell ddosbarth?

Un o nodau Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru yw galluogi athrawon i symud disgyblion o feddylfryd elusen i feddylfryd cyfiawnder cymdeithasol. Mae cyfiawnder cymdeithasol yn dod ynghyd â chysyniadau tegwch, cydraddoldeb a hawliau dynol. Cymdeithas gyfiawn yn gymdeithasol yw un lle mae gan bawb gyfleoedd cyfartal a lle maen nhw'n cael eu trin yn deg, beth bynnag yw eu dosbarth, eu cyfoeth, eu rhywedd neu eu hil. Gall RhDB-E Cymru gefnogi athrawon i roi sylw i syniad cyfiawnder cymdeithasol drwy amrywiaeth o adnoddau:

Addysg Oxfam:

 Os nad yw eich ysgol yn un o'r 680 o'r ysgolion yng Nghymru sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer RhDB-E Cymru, cofrestrwch am ddim i ymuno â rhwydwaith cenedlaethol gyda mynediad i amrywiaeth eang o adnoddau dysgu byd-eang, cymorth ac arweiniad.

Pythefnos Masnach Deg 2018

Mae Pythefnos Masnach Deg o 26 Chwefror i 11 Mawrth 2017. Y thema eleni yw 'Dewch i Mewn i Fasnach Deg', gan ofyn inni 'Gau'r drws ar ecsbloetio ac agor y drws i fasnach fasnachol'. Mae Masnach Deg yn hyrwyddo gwerthoedd cynaliadwyedd, rhyng-ddibyniaeth, ac amodau masnachu tecach, mwy cyfartal i gynhyrchwyr. Eleni, mae Pythefnos Masnach Deg yn canolbwyntio ar gefnogi’r ffermwyr a’r gweithwyr sy’n tyfu ein bwyd. Mae’n gyfle gwych i archwilio cysylltiadau byd-eang Cymru a rhyngddibyniaeth, a meddwl am sut mae ein dewisiadau ni’n effeithio ar bobl ym mhedwar ban y byd. Beth am ddathlu gyda syniadau o adnoddau Masnach Deg cynhwysfawr RhDB-C ar gyfer eich ystafell ddosbarth, neu gallwch gael  cymorth gan Masnach Deg Cymru.

Mae wedi'i gynhyrchu gan y Rhaglen Dysgu Byd-Eang ar gyfer athrawon y Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 3, ac mae'n cynorthwyo athrawon sy'n dymuno datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth eu disgyblion am Fasnach Deg a rhyng-ddibyniaeth. Mae'n cynnwys:

Lawrllwythwch yma

Lawrllwythwch y canllaw i ddilyniant am ddim yma

Hawl Menywod i Bleidleisio

Mae mis Chwefror 2018 yn ganmlwyddiant menywod (y rhan fwyaf ohonyn nhw) yn cael yr hawl i bleidleisio yn y DU, ymhell y tu ôl i Seland Newydd yn 1893. Beth am ymchwilio i'r garreg filltir ddemocrataidd bwysig hon gyda'r syniadau hyn am adnoddau a gweithgaredd hanes gan RhDB-E Cymru?

Os nad yw eich ysgol yn un o'r 680 o'r ysgolion yng Nghymru sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer RhDB-E Cymru, cofrestrwch am ddim i ymuno â rhwydwaith cenedlaethol gyda mynediad i amrywiaeth eang o adnoddau dysgu byd-eang, cymorth ac arweiniad.

Wythnos Ffoaduriaid - 19 - 25 Mehefin 2017

Mae RhDB-Cymru yn cynnig adnoddau i helpu eich ysgol i ddathlu'r cyfraniad y mae ffoaduriaid yn ei wneud i'n gwlad, ac i annog disgyblion i edrych ar faterion cymhleth mudo a rhyngddibyniaeth. Helpwch eich disgyblion i edrych ar y materion byd-eang cyfoes hyn gyda'r diweddariad hwn gan RhDB-Cymru:

A wyddech chi?

Rhestr Adnoddau ar Ffoaduriaid 2017

Rhestr Adnoddau ar Ffoaduriaid

Cymorth ac arweiniad pellach ar addysgu materion dadleuol a meddwl beirniadol

Cymorth ar materion dadleuol

Diwrnod Cefnforoedd y Byd

Mae'r adnodd trawsgwricwlaidd newydd hwn i Gyfnod Allweddol 2–4 yn dynodi Diwrnod Amgylchedd y Byd (5 Mehefin) a Diwrnod Cefnforoedd y Byd (8 Mehefin). Mae'r adnodd, a ysgrifennwyd ar gyfer Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru, yn cynnwys chwe gweithgaredd sy'n edrych ar gynaliadwyedd y cefnforoedd, gan ganolbwyntio'n benodol ar lygredd plastig.

Lawrllwythwch yr adnodd yma

RhDB-Cymru: cefnogi rhifedd a dysgu byd-eang

Beth am roi cynnig ar rai o'r adnoddau RhDB-Cymru hyn i gefnogi eich addysgu rhifedd yn 2017:

Ydych chi'n chwilio am ragor o adnoddau rhifedd RhDB-Cymru? Mae pob un o adnoddau RhDB-Cymru yn gysylltiedig â chanlyniadau llythrennedd a rhifedd a chymorth ar gyfer meddwl beirniadol, yn ogystal â themâu dysgu byd-eang.

A chofiwch ein rhestr adnoddau dysgu byd-eang dwyieithog, sy'n cynnwys dros 60 o adnoddau sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg yn ogystal â deunydd i'w lawrlwytho am ddim gan ddeg cyhoeddwr gwahanol. 

Diwrnod Affrica (25 Mai 2017)

Dathlu 50 mlynedd o undod yn Affrica!

Mae Diwrnod Affrica yn digwydd bob blwyddyn ar 25 Mai, gyda 2017 yn dynodi 50 mlynedd ers pan gafodd Undeb Affrica ei sefydlu.  Mae gan Gymru nifer o gysylltiadau â gwahanol wledydd yn Affrica – mae Rhaglen Dysgu Byd-Eang - Cymru wedi dethol adnoddau i helpu eich ysgol i ymuno yn y dathliadau ar gael yma

Adnodd y mis RhDB-Cymru: Diwrnod Rhyddid y Wasg y Byd (3 Mai 2017) a chymorth ar gyfer Bagloriaeth Cymru

Bob blwyddyn, mae Diwrnod Rhyddid y Wasg y Byd yn dathlu egwyddorion rhyddid y wasg: beth am ddynodi'r digwyddiad gyda'r adnodd Cyfnod Allweddol 3-4 hwn gan RhDB-Cymru Edrych ar yr Hawl i gael Rhyddid Mynegiant? Mae'r adnodd hwn ar gyfer gwersi llythrennedd ac ABCh yn edrych ar yr hawl i ryddid mynegiant ac a oes terfynau iddi, yn gysylltiedig â deunyddiau gan Amnest Rhyngwladol, UNICEF a'r Cyngor Prydeinig.

Mae Diwrnod Rhyddid y Wasg y Byd yn cael ei drefnu gan UNESCO, sydd â'i becyn adnoddau ysgolion ei hun ar Ryddid Mynegiant.

Hefyd cewch ragor o adnoddau ar ddemocratiaeth ar wefan RhDB-Cymru, a rhagor o gymorth ar gyfer Meddwl Beirniadol.

Mae gan y RhDB-C cyfoeth o adnoddau, gall llawer ohonynt cefnogi gwaith ar faterion byd-eang ar gyfer Bagloriaeth Cymru - cewch wybod mwy yma.

Pam mae rhyfel 1914-18 yn cael ei alw'n Rhyfel Byd Cyntaf?  

Mae'r adnodd newydd hwn i Gyfnodau Allweddol 2-3 ar gyfer gwersi hanes ac ABCh yn nodi canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn, y bardd Cymraeg enwog ar 31 Gorffennaf 1917 yn Passchendaele, Gwlad Belg. Cafodd ei ysgrifennu ar gyfer Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru, ac mae'n edrych ar ba mor fyd-eang oedd y gwrthdaro.

Mewngofnodwch i gofrestru neu lawrlwythwch yr adnoddau yma

Diwrnod Malaria'r Byd (25 Ebrill 2017)

Mae Diwrnod Malaria'r Byd yn gyfle i ganolbwyntio ar yr ymdrech fyd-eang i reoli malaria ac i ddysgu am ryngddibyniaeth. Mae marwolaethau o falaria wedi cwympo 60% ers 2000 - gan achub 6 miliwn o fywydau, plant gan fwyaf. Ond yn 2016 achosodd malaria 429,000 o farwolaethau ledled y byd o hyd: mae'n dal i fod yn un o brif achosion a chanlyniadau tlodi ac anghyfartaledd. Gallwch ymchwilio i falaria a'r her o'i reoli mewn gwyddoniaeth a daearyddiaeth gyda'r adnodd RhDB-Cymru hwn:

Cewch ragor o adnoddau gwyddoniaeth RhDB-Cymru sydd â thema rhyngddibyniaeth yma, er enghraifft:

Mae gan RhDB-Cymru adnoddau sy'n canolbwyntio ar iechyd i bob Cyfnod Allweddol, gyda rhagor o weithgareddau gwyddoniaeth ar restr adnoddau dwyieithog RhDB-Cymru. 

Anfonwch Fy Ffrind i'r Ysgol

Beth sy'n gwneud addysg dda? Cafodd yr adnoddau hyn eu hysgrifennu gan Oxfam ar gyfer Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru i ddenu pobl ifanc i feddwl yn feirniadol am beth sy'n gwneud 'addysg dda'. Cafodd y deunyddiau eu cynhyrchu ar gyfer ymgyrch Anfonwch Fy Ffrind i'r Ysgol, ac er mwyn cefnogi gwaith ar Nod Byd-Eang 4. Maen nhw'n cynnwys astudiaethau achos o blant ac addysg o Sierra Leone.

Lawrlwythwch Gweithgaredd 1 – Beth sy'n gwneud addysg dda?  Continwwm barn yma

Mewngofnodwch neu gofrestrwch i lawrlwytho gweddill adnoddau Anfonwch Fy Ffrind i'r Ysgol yma

Cewch wybod rhagor am Anfonwch Fy Ffrind i'r Ysgol yma

Diwrnod Rhyngwladol Hapusrwydd - 20 Mawrth 2017

Beth sy'n fy ngwneud i'n hapus

Mae'r ffilmiau newydd hyn gan Sefydliad Ragdoll ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a CA2 yn portreadu plant o'r Iseldiroedd, Vietnam, Uganda, De Sudan, Columbia a Bangladesh. Maen nhw'n addas i'w dangos mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Saesneg gan nad oes isdeitlau arnyn nhw ac maen nhw'n dibynnu ar ddelweddau i gyfleu eu hystyr.

https://schoolsonline.britishcouncil.org/classroom-resources/what-makes-me-happy-films/series-two

Defnyddiwch yr adnodd i annog empathi yn hytrach na thrueni drwy ddangos bod hapusrwydd i'w gael dros y byd i gyd ac mewn amgylchiadau y bydden ni'n eu hystyried yn annhebygol dros ben.  

Hapusrwydd Cenedlaethol Crynswth

A wyddech chi fod Bhutan, gwladwriaeth fechan ym mynyddoedd Himalaya yn mesur hapusrwydd yn hytrach na chyfoeth? https://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/bhutan-wealth-happiness-counts

Newyddion Da

Cymru yn croesawu ffoaduriaid

Mae Oxfam Cymru yn ysgrifennu eu bod wedi croesawu o leiaf 397 ffoadur o Syria yn rhan o Gynllun Ail-leoli Syria. Heddiw, mae hyd yn oed mwy o bobl ar daith nag yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae gan Gymru hanes balch o groesawu'r rhai mewn angen ac mae pob awdurdod lleol yn croesawu ffoaduriaid o Syria i'w ardal.

Pobl ifanc yng Nghymru a Sansibar yn rhannu eu storiau

Dywed Sazani Associates dros y flwyddyn a aeth heibio, mae pobl ifanc yng Nghymru a Zanzibar wedi bod yn dysgu am effaith y newid yn yr hinsawdd ar eu hardal leol ac maen nhw wedi bod yn rhannu eu canfyddiadau â'i gilydd. Wedyn bu'r bobl ifanc a oedd yn rhan o brosiect cyfryngau CASA yn mwynhau defnyddio'r wybodaeth hon i wneud ffilmiau byr am faterion o'u dewis, gan dynnu sylw at faterion lleol a byd-eang sy'n ymwneud â'r newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd. 

Logiwch i mewn neu cofrestrwch i lawrlwytho gweddill yr adnoddau yma

Diwrnod Moshoeshoe - 11 Mawrth 2017

Cymharu Diwrnodau Cenedlaethol yng Nghymru a Lesotho

Ledled Cymru, mae ysgolion yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda gwasanaethau arbennig, canu, dawnsio, llefaru a llu o weithgareddau eraill sy’n gysylltiedig â diwylliant Cymru.

A wyddech chi fod rhai ysgolion yn Lesotho yn Neheubarth Affrica, gwlad sydd wedi’i gefeillio â Chymru, hefyd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi er mwyn anrhydeddu eu partneriaeth arbennig â Chymru? Beth am ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Basotho yn eich ysgol chi ac edrych ar bwysigrwydd Diwrnod Moshoeshoe (11 Mawrth)?

Defnyddiwch yr adnoddau hyn a roddwyd yn garedig gan Dolen Cymru Lesotho (sy’n cynnwys fideo o’r dathliadau mewn ysgol) i ddysgu rhagor am ddiwylliant Basotho, cymharu ffyrdd o ddathlu’r ddau ddiwrnod cenedlaethol hwn, a gweld a oes gan y ddwy anthem genedlaethol rywbeth yn gyffredin, os o gwbl.

Cyflwyniad Pwerbwynt Diwrnod Moshoeshoe

Cewch ragor o adnoddau addysgu a dysgu ar wefan Dolen Cymru

Diwrnod Y Llyfr 2017

Dathlwch Ddiwrnod y Llyfr ar 2 Mawrth gydag adnodd stori Saesneg newydd gan y Rhaglen Dysgu Byd-Eang. Helpwch eich disgyblion Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 i ddod i wybod am y byd drwy storïau gyda'r adnoddau newydd hyn gan y Rhaglen Dysgu Byd-Eang – gan gynnwys rhestr lyfrau o hoff storïau hen a newydd i danio dychymyg eich plant; nodiadau i athrawon, a thri syniad am weithgareddau wedi'u cynllunio er mwyn datblygu dysgu byd-eang ac ADCDF yn eich ystafell ddosbarth.

Lawrllwythwch y rhestr storiau Diwrnod y Llyfr am ddim yma

Logiwch i mewn neu cofrestrwch i lawrlwytho gweddill yr adnoddau Diwrnod y Llyfr yma

Pythefnos Masnach Deg 2017

Dynodwch Bythefnos Masnach Deg (27 Chwefror i 12 Mawrth 2017) ac ysbrydolwch eich disgyblion gyda'r arweiniad hwn er mwyn addysgu am Fasnach Deg. Mae wedi'i gynhyrchu gan y Rhaglen Dysgu Byd-Eang ar gyfer athrawon y Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 3, ac mae'n cynorthwyo athrawon sy'n dymuno datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth eu disgyblion am Fasnach Deg a rhyng-ddibyniaeth. Mae'n cynnwys:

Lawrllwythwch y canllaw i ddilyniant am ddim yma

Mewngofnodwch neu cofrestrwch i lawrlwytho gweddill yr adnoddau Masnach Deg yma

Adnodd y mis - Diwrnod Cofio'r Holocost

27 Ionawr yw Diwrnod Cofio’r Holocost. Mae’r dyddiad hwn yn 1945 yn dynodi Auschwitz-Birkenau, gwersyll marwolaeth mwyaf y Natsïaid. Mae’n cynnig cyfle i fyfyrio ar yr Holocost a hil-laddiadau ers hynny ac i ystyried pwysigrwydd parchu amrywiaeth heddiw. Y thema eleni yw “Sut gall bywyd fynd yn ei flaen?”  Nodwch y diwrnod yma drwy ddefnyddio'r adnoddau yma.

Ewch i wefan Diwrnod Cofio’r Holocost i gael gwybod rhagor amdano, am ddigwyddiadau yng Nghymru ac i lawrlwytho pecyn gweithgareddau dwyieithog. Defnyddiwch adnoddau eraill ar y wefan hon i ddathlu bywydau a diwylliant y rhai sydd wedi’u heffeithio gan hil-laddiad:  

I lawrllwytho mwy o adnoddau sy'n briodol i ddysgu ac addysgu am yr Holocost, cofrestrwch neu logiwch i fewn yma

Adnodd newydd - Rhestr adnoddau dwyieithog

Er mwyn cefnogi eich addysgu yn 2017, mae RhDB-Cymru wedi llunio rhestr adnoddau dysgu byd-eang dwyieithog, sy’n cynnwys dros 60 o adnoddau sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg i’w lawrlwytho am ddim gan ddeg cyhoeddwr gwahanol.

Am fwy o adnoddau RhDB-C, cliciwch yma i gofrestru am ddim

Cymorth newydd ar gyfer addysgu am ffoaduriaid gan RhDB-Cymru

Prin y mae mudo a ffoaduriaid wedi bod allan o'r penawdau newyddion eleni. 18 Rhagfyr 2016 yw Diwrnod Mudwyr Rhyngwladol felly beth am nodi hyn yn eich ysgol a helpu eich disgyblion i edrych ar y materion byd-eang cyfredol hyn gyda'r deunydd cymorth newydd hwn gan RhDB-Cymru:

I lawrlwytho mwy o adnoddau ar addysgu am ffoaduriaid, cofrestrwch neu logiwch i fewn yma

Hawliau Plant

Mae ysgolion ledled Cymru'n addysgu ac yn dysgu am hawliau plant ac yn datblygu fel Ysgolion sy'n Parchu Hawliau.  

Mae dysgu am hawliau plant yn gyfle ardderchog i ystyried y cyd-destun byd-eang yn ogystal â'r un lleol gan fod hawliau plant yn fyd-eang ac yn berthnasol i bob plentyn ym mhob man.

Mae'r Rhaglen Dysgu Byd-Eang, Cymru wedi rhoi rhestr o syniadau ac adnoddau at ei gilydd er mwyn rhoi dimensiwn byd-eang i 10 o hawliau plant poblogaidd.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mae gan blant hawl i ymlacio a chwarae (Erthygl 31)

Ffilmiau byr sy'n dangos plant mewn gwledydd a sefyllfaoedd gwahanol. Nid oes angen trosleisio neu isdeitlau gan ei bod hi'n hawdd darllen pob stori o edrych ar y lluniau ac fel rhywbeth i gynrychioli'r diwylliant yn unig y mae iaith yn cael ei defnyddio. CS a CA2

www.ragdollfoundation.org.uk/portfolio/what-makes-me-happy

Bywyd bob dydd drwy gadernid a chwarae pêl-droed mewn ardal lle mae rhyfel. Uwchradd

www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Quick-activities/Life-in-a-war-zone

--------------------------------------------------------------------------------------------

I lawrllwytho'r rhestr llawn, cofrestrwch am ddim a cliciwch yma

Diwrnod Byd-Eang y Plant - 20 Tachwedd 2016

Mae 20 Tachwedd 2016 yn Ddiwrnod Byd-eang y Plant

Beth am ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant yng Nghymru gyda'r adnoddau dysgu byd-eang hyn:

Cyfnod Allweddol 2

Mae Everyone Counts/Mae Pawb yn cyfrif gan Addysg Oxfam yn datblygu sgiliau rhifedd tra mae'n edrych ar fywydau plant o bedwar ban y byd. I gael rhagor o fanylion gan RhDB-Cymru, cliciwch yma.

I lawrlwytho mwy o adnoddau, mewngofnodwch neu cofrestrwch am ddim nawr

Diwrnod Bwyd Y Byd: 16 Hydref 2016

Diwrnod blynyddol yw Diwrnod Bwyd y Dydd sy’n cael ei hyrwyddo gan y Cenhedloedd Unedig i godi ymwybyddiaeth am fwyd a diogelwch bwyd. Mae'n rhan o ymgyrch y byd i weithredu yn erbyn newyn ac i gyflawni Nod Byd-Eang 2, Dim Newyn. Mae thema eleni'n edrych ar fwyd ac effaith newid hinsawdd ar ffermio.

Er mwyn helpu ysgolion i ddathlu Diwrnod Bwyd y Byd, mae'r Rhaglen Dysgu Byd-Eang yn darparu'r adnodd hwn am ddim i gynorthwyo ysgolion sydd eisiau edrych ar fwyd a diogelwch bwyd, ac ar yr un pryd sydd eisiau datblygu'r ffordd y mae disgyblion yn meddwl am syniadau datblygu byd-eang allweddol, yn enwedig rhyngddibyniaeth a chynaliadwyedd. Mae'r adnodd yn cynnwys dau weithgaredd sy'n barod i'w haddysgu, ynghyd â nifer helaeth o ddolenni i amrywiaeth o adnoddau a gweithgareddau eraill cysylltiedig â bwyd i bob cyfnod allweddol.

I lawrlwytho mwy o adnoddau, mewngofnodwch neu cofrestrwch am ddim nawr.

Dathlu Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd

26 Medi – Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd

Caiff Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd ei gynnal bob blwyddyn i ddathlu amrywiaeth ieithyddol ac i hyrwyddo dysgu ieithoedd, ac mae'n cyd-fynd â Dyfodol Byd-Eang – cynllun Llywodraeth Cymru i wella a hyrwyddo ieithoedd tramor modern a'i huchelgais i Gymru ddod yn genedl "dwyieithog a mwy". Y weledigaeth yw bod

"bod pob dysgwr yng Nghymru yn tyfu’n ddinasyddion byd-eang ac yn gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn ieithoedd eraill a gwerthfawrogi diwylliannau eraill.” Rhagair y Gweinidog

Mae llawer o ysgolion eisoes yn dathlu'r diwrnod drwy gynnal sesiynau profi ieithoedd a chwisiau. Eleni, beth am ddefnyddio'r syniadau a'r adnoddau isod i roi cyd-destun byd-eang i addysgu a dysgu ieithoedd?

Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae'r Helfa Drysor Amlieithyddol o'r Ymgyrch Fyd-Eang ar gyfer Addysg yn yr Almaen yn rhoi disgyblion mewn sefyllfa lle na allant ddod o hyd i'w ffordd oherwydd nad ydyn nhw'n deall yr iaith leol. Mae'n annog empathi â sefyllfa ffoaduriaid sydd newydd gyrraedd. Os oes disgyblion sydd ag ieithoedd eraill heblaw am Gymraeg/Saesneg yn eich ysgol, gallan nhw gael rhan bwysig i'w chwarae yn y gweithgaredd hwn. Mae arwyddion mewn iaith nad yw mwyafrif y disgyblion yn ei gwybod yn cael eu gosod o gwmpas yr ystafell ddosbarth a chaiff disgyblion eu herio i gwblhau tasgau syml fel prynu bara. Awgrymir cwestiynau dilynol ardderchog.

Er mwyn lawrllwytho mwy o adnoddau, cliciwch yma

Gwers Mwyaf Y Byd 2016

Menter yw Gwers Fwyaf y Byd sydd â'r nod o sicrhau bod pob plentyn, ym mhobman, yn dysgu am y Nodau Datblygu Cynaliadwy. Yn 2016, gofynnwyd i ysgolion o gwmpas y byd ddysgu wers yn ystod yr wythnos yn dechrau 19 Medi gyda ffocws ar Nod 5 "Cyflawni cydraddoldeb rhywedd a grymuso pob menyw a merch."

Mae RhDB-Cymru yn awyddus i gynorthwyo ysgolion yng Nghymru i gyflwyno Gwers Fwyaf y Byd ac wedi cynhyrchu adnoddau cynhwysfawr dwyieithog ar y thema cydraddoldeb rhyw sydd ar gael yma

Mae adnoddau eraill yn Saesneg yn unig hefyd ar gael ar wefan Gwers Fwyaf y Byd/World's Largest Lesson.

Ers etholiadau mis Mai 2016 i’r Cynulliad Cenedlaethol, mae gan Gymru gyfran uwch o gynrychiolwyr sy'n fenywod (41%) na Thŷ'r Cyffredin neu Senedd yr Alban neu Gynulliad Gogledd Iwerddon. Bellach mae gan Gymru Ysgrifennydd dros Addysg benywaidd, yn ogystal â Chomisiynydd Plant benywaidd a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol benywaidd. Ond mae llawer i'w wneud o hyd i gael cydbwysedd rhywedd – er enghraifft 2% yn unig o brif weithredwyr y 100 prif gwmni yng Nghymru sy'n fenywod. Beth yw'r sefyllfa mewn gwledydd eraill, tybed?

Dod a data i fywyd - ymagweddau ystadegol at faterion byd-eang - Think Global

Mewn partneriaeth ag Oxfam, mae Think Global wedi cyhoeddi adnodd mathemateg newydd Dod a data i fywyd -  ymagweddau ystadegol at faterion byd-eang.

Mae'r pecyn cymorth hwn yn dod â'r profiad o ferched yn gweithio Ethiopia a Mali i mewn i'r ystafell ddosbarth ac yn galluogi myfyrwyr i fesur effaith y prosiect drwy holi data bywyd go iawn a gasglwyd yn y maes.

Mae'r pecyn cymorth yn rhad ac am ddim a gellir eu lawrlwytho. Mae'n cynnwys cynlluniau sesiynau, PowerPoint a thaflenni gwaith ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3 ( 7 i 14 oed ) ac yn cynnwys cysylltiadau Daearyddiaeth a Mathemateg ar draws y cwricwla Saesneg, Cymraeg a Alban.

Lawrlwythwch yr adnoddau yma

Gemau Olympaidd 2016

Mae’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2016 yn dechrau ar 5 Awst yn Rio de Janeiro, Brasil.

Mae Rhaglen Dysgu Byd-Eang-Cymru yn darparu'r adnodd hwn i gynorthwyo ysgolion sydd eisiau dathlu'r naill gystadleuaeth neu'r llall ac, ar yr un pryd, datblygu meddwl disgyblion ynghylch rhai o'r syniadau datblygu byd-eang allweddol, yn enwedig rhyngddibyniaeth.

I lawrllwytho ein adnoddau a gweithgareddau mwyaf diweddar, logiwch i fewn neu cofrestrwch am ddim nawr.

Euro 2016

Mae rownd derfynol cystadleuaeth Euro 2016 UEFA yn dechrau yn Ffrainc ar 10 Mehefin.

Mae Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru yn darparu'r adnodd hwn am ddim i gynorthwyo ysgolion sydd eisiau dathlu'r naill gystadleuaeth neu'r llall ac, ar yr un pryd, datblygu meddwl disgyblion ynghylch rhai o'r syniadau datblygu byd-eang allweddol, yn enwedig rhyngddibyniaeth.

I lawrllwytho ein adnoddau a gweithgareddau mwyaf diweddar, logiwch i fewn neu cofrestrwch am ddim nawr. C’mon Cymru!

Ymateb i'r Argyfwng yn Syria

Mae llawer o ysgolion yn parhau i ymateb i'r argyfwng parhaus yn Syria trwy ystod o weithgareddau o fewn yr ystafell ddosbarth, gwasanaethau ysgol ac amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol .

Mae enghreifftiau o ddeunyddiau defnyddiol i gefnogi gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei gweld ar www.globaldimension.org.uk

Cliciwch yma i gofrestru a chael mynediad i adnoddau ar Ymateb i'r Argyfwng yn Syria

Pythefnos Masnach Deg

Cliciwch yma i gofrestru a chael mynediad i adnoddau ar gyfer pythefnos Masnach Deg

Diwrnod Y Llyfr

Rhestr Storiau Diwrnod Y Llyfr

Cliciwch yma i gofrestru i gael mynediad i holl adnoddau Diwrnod Y Llyfr

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig a Cystadleuaeth

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Adnoddau yn ôl pynciau cwricwlwm:

Adnoddau yn ôl pwnc datblygu:

GLP-Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau i helpu i ddysgu am y pynciau a'r materion isod. Er mwyn cael mynediad ein hystod lawn o adnoddau, mewngofnodwch neu gofrestru nawr.

Help a chymorth

Democratiaeth

Datblygu a’r SDG

Addysg

Ynni

Cydraddoldeb

Bwyd a dŵr

Rhyw

Globaleiddio

Iechyd a glanweithdra

Persbectifau hanesyddol

Hawliau Dynol a hawliau plant

Delweddau, gwerthoedd a chanfyddiadau

Rhyngddibyniaeth

Sefydliadau Rhyngwladol

Ymfudo

Heddwch, gwrthdaro a diogelwch

Poblogaeth

Tlodi

Cyfiawnder cymdeithasol

Datblygiad cynaliadwy

Masnach

Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches

 

Gwefan y Dimensiwn Byd-eang

Mae ystod eang o adnoddau rhagorol eisoes ar gael er mwyn cefnogi dysgu byd-eang. Mae gwefan y Dimensiwn Byd-eang yn cadw cronfa ddata gynhwysfawr o adnoddau, y gellir eu chwilio yn ôl:

Lawrlwythwch y Calendr Byd-eang Dimenson am restr gyflawn o ddyddiau / wythnosau rhyngwladol a digwyddiadau eraill