Global Learning Programme Wales

Dilyniant a Phontio

Sut mae disgyblion yn gwneud cynnydd mewn Dysgu Byd-eang ar draws y cwricwlwm? 

Cyfnod Allweddol Cynnydd mewn Dysgu Byd-eang:
Y Cyfnod Sylfaen Mae disgyblion yn dechrau llunio cysylltiadau rhwng gwahanol rannau o’u profiad bywyd ac maent yn datblygu synnwyr o’u gwerth eu hunain a gwerth pobl eraill, gan ddod yn ymwybodol o’u perthynas ag eraill a’r gwahanol gymunedau y maent yn rhan ohonynt. Maent yn ehangu eu gorwelion ac yn datblygu synnwyr o’u hunain fel rhan o’r byd ehangach, gan ennill ymwybyddiaeth a gwybodaeth syml am amrywiaeth o leoedd, amgylcheddau, diwylliannau a chrefyddau, a llunio cymariaethau syml. Maent yn dechrau deall yr angen i ofalu am bobl eraill a’r amgylchedd, a bod yn sensitif i anghenion a safbwyntiau pobl eraill, gan ddysgu bod pobl yn rhannu’r un anghenion sylfaenol, ond bod gwahaniaethau o ran sut caiff yr anghenion hynny eu bodloni.
Cyfnod Allweddol 2 Mae disgyblion yn datblygu dealltwriaeth o’u profiad eu hunain, gan adeiladu eu gwybodaeth am y byd ehangach ac am leoedd, cymdeithasau a diwylliannau amrywiol, ac maent yn llunio cymariaethau rhwng pobl a lleoedd yn fwy medrus. Maent yn dechrau archwilio’r rhesymau dros y gwahaniaethau hyn, a’r gwahanol fathau o gysylltiadau rhwng pobl, lleoedd ac amgylcheddau. Maent yn mynegi ac yn esbonio eu barn eu hunain ac yn dysgu ystyried safbwyntiau pobl eraill, datblygu eu synnwyr tegwch/cyfiawnder a dechrau deall bod dewisiadau pobl yn gallu effeithio ar faterion lleol a byd-eang fel cynaliadwyedd.
Cyfnod Allweddol 3 Mae disgyblion yn ehangu hyd a lled eu gwybodaeth am y byd ehangach ac yn datblygu eu dealltwriaeth o gysyniadau fel datblygu, globaleiddio a chyd-ddibyniaeth. Trwy archwilio materion fel patrymau tlodi byd-eang, datblygiad anghyson a chynaliadwyedd, datblygant eu dealltwriaeth o newid yn y byd. Datblygant eu gallu i ymchwilio a meddwl yn feirniadol, e.e. asesu gwybodaeth, rhesymu a llunio barn am faterion byd-eang, a mynegi ac ymhél â gwahanol safbwyntiau.
Cyfnod Allweddol 4 Mae disgyblion yn parhau i ehangu a dwysáu eu gwybodaeth am y byd a’u dealltwriaeth o gysyniadau allweddol, gan gynnwys y cysyniad o globaleiddio. Enillant ddealltwriaeth ddyfnach o’r prosesau a’r rhyngweithiadau cymhleth sy’n arwain at newid yn y byd cyfoes, fel y rhai sy’n cyfrannu at batrymau cyfoeth a thlodi, gan gynnwys syniadau mwy haniaethol fel rôl cyllid a phenderfyniadau gwleidyddol mewn datblygu. Mae disgyblion yn parhau i ddatblygu eu gallu i ymchwilio a dod yn fwy annibynnol eu meddwl, er enghraifft trwy werthuso gwybodaeth a dadleuon fel y rhai sy’n ymwneud â gwahanol agweddau ar ddatblygu, cymorth a chyfiawnder cymdeithasol, neu gwerth cynnal y byd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Wrth wneud hynny, datblygant ddealltwriaeth o’u rôl yn ddinasyddion mewn cyd-destunau lleol a byd-eang.

Addaswyd ar gyfer Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru o: Developing a global dimension in the school curriculum

Sut mae ysgolion yn cefnogi pontio trwy Ddysgu Byd-eang?

Mae partneriaid RhDB-C, y Gymdeithas Ddaearyddol wedi bod yn gweithio gydag ysgolion a RhDB-Lloegr i greu prosiectau ar raddfa fach sy'n defnyddio cymorth dysgu byd-eang Cyfnod Allweddol 2 i 3 pontio.