Global Learning Programme Wales

Dewch yn Ysgol Rhwydwaith

Beth yw Ysgol Rhwydwaith Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru? Pam ddylem ddod yn un?

Mae Ysgolion Rhwydwaith Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru (RhDB-C) yn ysgolion sydd â diddordeb mewn datblygu dysgu byd-eang yn y dosbarth, yn y cwricwlwm a thrwy weithgareddau ysgol-gyfan. Gall Ysgol Rhwydwaith fod ag ystod o brofiad o ran dysgu byd-eang – mae’n bosibl bod rhai wedi sefydlu arferion y maent yn dymuno eu hehangu yn eu hysgol, ac mae’n bosibl bod rhai eraill yn hollol newydd i ddysgu byd-eang ac yn awyddus i ddechrau arni.

Cefnogir Ysgolion Rhwydwaith gan Ysgol Arweiniol , sy’n gweithredu fel canolfan ar gyfer rhannu gwybodaeth ac arfer ynglŷn â dysgu byd-eang. Bydd yr Ysgol Arweiniol yn gweithio gyda hyd at 15 o Ysgolion Rhwydwaith am ddwy flynedd, gan drefnu digwyddiadau rheolaidd er mwyn hyfforddi a rhannu arfer a darparu arweiniad er mwyn gwella cymhwyso dysgu byd-eang ar draws ysgolion yng Nghymru.

Mae’n bosibl y bydd ysgolion yn gweld dod yn Ysgol Rhwydwaith yn ddatblygiad naturiol o’u gwaith eu hunain neu fel ffordd o wella eu dysgu byd-eang drwy achrediad megis y Dyfarniad ar gyfer Ysgolion sy’n Parchu Hawliau, Dyfarniad yr Ysgolion Rhyngwladol, Marciau Ansawdd Daearyddiaeth Gynradd ac Uwchradd, a dyfarniadau eraill.

Yn ogystal, bydd Ysgolion Rhwydwaith sydd wedi cofrestru ar y RhDB-C yn cael mynediad at ystod anferth o adnoddau i gefnogi datblygu dysgu byd-eang megis cynlluniau gwersi, offer cynllunio’r cwricwlwm, ac enghreifftiau o arfer a gweithgareddau ysgol gyfan a dynnir gan brofiadau ysgolion eraill.

Proses

Os ydych chi’n dymuno dod yn Ysgol Rhwydwaith, gallwch chwilio am Ysgol Arweiniol leol (a gwneud cais am ymuno â’u rhwydwaith); fel arall, gallwch gysylltu â Chydlynydd y Rhaglen ar GLPWales@educationdevelopmenttrust.com. Yn ogystal, mae’n bosibl y caiff ysgolion eu gwahodd i ymuno â rhwydwaith gan Ysgol Arweiniol.

Nid oes unrhyw feini prawf penodol ar gyfer sut y caiff rhwydweithiau eu ffurfio. Mae’n bosibl y bydd Ysgol Arweiniol yn dewis ei rhwydwaith o blith clwstwr Cynradd/Uwchradd neu ei theulu o ysgolion ond nid yw hyn yn ofynnol ac mae gan Ysgolion Arweiniol hawl i ddatblygu eu rhwydweithiau fel y mynnant.

 

Archwilio ac adolygu

Bydd eich Hunanarfarniad o Ddysgu Byd Eang (GLSE) yn dangos pa mor gryf yw eich arfer presennol o ran dysgu byd-eang a bydd yn eich arwain tuag at adnoddau ac offer i’w wella. Caiff y broses hon ei chefnogi ymhellach gan yr arweiniad rydych yn ei dderbyn gan eich Ysgol Arweiniol. Gallwch adolygu eich GLSE,  gweld pa gynnydd a wnaethoch a derbyn argymhellion wedi’u diweddaru sy’n seiliedig ar eich ymatebion newydd.