Global Learning Programme Wales

Cyd-destun polisïau yng Nghymru

Addysg datblygu, dysgu byd-eang a RhDB-C

Dros y blynyddoedd, cafodd ‘Addysg Datblygu’ ei disgrifio mewn ffyrdd gwahanol a chafodd ei datblygu trwy ystod eang o raglenni yn y DU. Y corff ymbarél ar gyfer y maes gwaith hwn yw Think Global – yn ddiweddar, bu’n defnyddio’r term Dysgu Byd-eang. O fewn RhDB-C:

Nod RhDB-C yw adeiladu ar waith presennol ysgolion yn y maes hwn, yn hytrach na chyflwyno syniadau ac egwyddorion hollol newydd. Cynlluniwyd y rhaglen i ddefnyddio’r wybodaeth a’r arbenigedd hwn drwy ei model o gymorth o ysgol i ysgol, gan felly gefnogi gwella ysgolion.

Pam mae’r maes addysg hwn yn bwysig yng Nghymru

Mae Dysgu Byd-eang yn bwysig yng nghyd-destun cenedl sydd â blaenoriaethau addysgol nodedig. Mae ganddo draddodiad cryf yng Nghymru,  gan ganolbwyntio’n sylweddol ar faterion byd-eang a ddarperir gan Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF), tra bod y Cwricwlwm Cymreig â’r nod o feithrin dealltwriaeth o Gymru ryngwladol sy’n edrych am allan mewn plant a phobl ifanc. Mae Dysgu Byd-eang hefyd:

Felly, mae gan Ddysgu Byd-eang gysylltiad cryf gyda phwyslais Llywodraeth Cymru ar adeiladu cenedl gynaliadwy, sy’n gwneud cyfraniad ar lefel fyd-eang, ac yn paratoi pobl ifanc yng Nghymru ar gyfer yr heriau y byddant yn eu hwynebu yn yr 21ain ganrif.

Pam mae’r maes addysg hwn yn bwysig i Lywodraeth y DU

Mae’r RhDB yn agwedd a gefnogir ym mhob un o’r pedair cenedl gan lywodraeth y DU. Mae’n credu y dylai pob plentyn sy’n tyfu i fyny yn y DU gael cyfle i ddysgu am y byd o’u hamgylch, ac i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau i ddod i farnau am dlodi byd-eang, beth sy’n ei achosi, a’r hyn y gellir ei wneud i’w leihau. Mae’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol yn cydnabod bod cyfle i gyflawni hyn drwy gefnogi ysgolion i integreiddio dysgu byd-eang ar draws y cwricwlwm a thrwy ymagweddau ysgol-gyfan.