Global Learning Programme Wales

Datblygu cynaliadwy

Mae datblygu cynaliadwy yn ‘bodloni anghenion y presennol, heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i Family using solar panels in Mongolia © UN Photo on flickrfodloni eu hanghenion eu hunain’. Pa effaith mae ein gweithgareddau’n ei chael ar yr amgylchedd, ar bobl eraill ac ar yr economi – yn lleol ac yn fyd-eang? Mae’r testun hwn yn gofyn i ddisgyblion feddwl am sut y defnyddir adnoddau ledled y byd yn ogystal â sut y caiff prosiectau datblygu eu cynllunio. A fyddant o fudd i bobl yn y tymor hir yn ogystal ag yn y tymor byr?

Ceir llawer o fentrau cynaliadwyedd mewn ysgolion yn y DU. Anogwch ddisgyblion i feddwl am pam maent yno, pa mor llwyddiannus y maent a sut maent yn cymharu â mentrau mewn rhannau eraill y byd.

Deunydd darllen a argymhellir

Mae’r dolenni a’r erthyglau canlynol yn darparu gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol i’ch helpu i addysgu am ddatblygu cynaliadwy:

Guardian: Environmental Sustainability Casgliad o erthyglau ar wefan datblygu byd-eang y Guardian 

Global Dimension: Forests: Erthygl nodwedd ar gyfer Blwyddyn Ryngwladol y Goedwig 2011

Global Dimension: Coral Reefs Erthygl nodwedd yn archwilio ‘coedwigoedd glaw y môr’

Global Dimension: Sustainable Energy Erthygl nodwedd yn archwilio sut y gall rhagor o bobl ledled y byd gael mynediad at ynni cynaliadwy

International Institute for Sustainable Development: Sustainable Development Timeline (PDF) Digwyddiadau a cherrig milltir allweddol ar y daith tuag at ddatblygu cynaliadwy, ers cyhoeddi llyfr Rachel Carson Silent Spring ym 1962

Adnoddau addysgu

Adnoddau dysgu defnyddiol am ddatblygu cynaliadwy:

Canolfan y Dechnoleg Amgen: Ôl troed i’r dyfodol,  sef adnodd addysgu dwyieithog ôl troed ecolegol ar gyfer cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

Christian Aid: The Poverty Challenge Gêm efelychiad cyfnod allweddol 3 yn ymwneud â phwysigrwydd dod o hyd i atebion parhaol i helpu gwledydd tlawd ddatblygu a gweithio eu ffordd allan o dlodi

Makutano Junction Adnodd uwchradd sy'n seiliedig ar opera sebon o Kenya; mae'n cynnwys gweithgaredd yn ymwneud â thwristiaeth gynaliadwy

Gwefan addysg Practical Action, sef cynlluniau gwersi a gweithgareddau ar gyfer cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

TVE: Reframing Rio Schools Resources Cynlluniau gwersi cyfnod allweddol 3 o amgylch ffilmiau sy'n archwilio sut mae bywydau pum plentyn LEDC wedi newid rhwng uwchgynhadledd gyntaf y ddaear yn Rio (1992) a'r uwchgynhadledd 20 mlynedd yn ddiweddarach

Ar gyfer adnoddau addysgu pellach, porwch drwy'r chwiliadau canlynol:

Cyfnod Allweddol 2      

Cyfnod Allweddol 3

Rydym yn croesawu eich awgrymiadau ar gyfer erthyglau ac adnoddau addysgu defnyddiol ar y testun datblygu cynaliadwy. Anfonwch nhw drwy neges e-bost i GLPWales@cfbt.com.