Global Learning Programme Wales

Poblogaeth

Erbyn hyn, mae poblogaeth y byd yn fwy na saith biliwn o bobl – efallai nad Senario Dydd y Farn a UN Secretary General Ban Ki Moon urges students  to make the world “7 billion strong” © UN Photos on flickr ragwelir gan rai yw hyn ond yn bendant mae’n peri i rywun stopio a meddwl. Mae angen i genhedloedd baratoi am yr heriau a achosir gan niferoedd sy’n ehangu ac am batrymau yn y boblogaeth sy’n newid. Mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o wledydd sy’n fwy datblygedig yn economaidd (MEDCs) baratoi ar gyfer poblogaethau sy’n heneiddio, ac mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o wledydd llai datblygedig yn economaidd (LEDCs) gynllunio ar gyfer niferoedd cynyddol a straen ar wasanaethau megis addysg a gofal iechyd.

Mae deall pam mae poblogaethau yn newid ac yn cynyddu yn sylfaenol i ddeall datblygu, ac mae disgyblion yn elwa ar ddysgu am ffactorau sy’n cyfrannu: teuluoedd, babanod, iechyd a marwolaeth.

Gellid dechrau trafod y pwnc hwn drwy feddwl am sefyllfaoedd y disgyblion eu hunain: nifer eu brodyr a’u chwiorydd, oedran eu rhieni a’u neiniau a’u teidiau, pwysau ar wasanaethau yn lleol, ayyb. Wedyn gallant gymharu eu sefyllfa gyda sefyllfaoedd mewn mannau eraill yn y byd.

Deunydd darllen a argymhellir

Mae’r dolenni a’r erthyglau canlynol yn darparu gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol er mwyn eich helpu i addysgu am boblogaeth:

Global Dimension: Our urban world Erthygl nodwedd ar ddinasoedd a byw yn drefol

Global Dimension: Seven billion people Erthygl nodwedd sy’n archwilio materion poblogaeth

Global Dimension: Fight Poverty, Educate Girls Erthygl nodwedd sy’n archwilio sut y gall addysg merched arafu twf yn y boblogaeth, a lleihau tlodi

Guardian: Global development + Population a The politics of family planning Casgliadau o erthyglau o wefan datblygu byd-eang y Guardian 

Adnoddau addysgu

Adnoddau addysgu defnyddiol ynglŷn â phoblogaeth:

Population clocks Gwylio ffigyrau ar gyfer poblogaeth, marwolaethau a genedigaethau yn tyfu mewn amser real

Population pyramids Edrych arnynt yn ôl byd, yn ôl gwlad ac yn ôl blwyddyn, o 1950 hyd at  2045

Geographyalltheway: Population jelly babies game Archwilio’r effaith y mae senarios gwahanol yn ei chael ar dwf yn y boblogaeth

Lifeworlds Learning: Time2Think – How many people? Adnodd ar gyfer cyfnod allweddol 2 sy’n archwilio i’r hyn y gallai 7 biliwn o bobl ei olygu i ni i gyd

A&C Black: If the World Were A Village Dychmygu’r byd fel 100 o bobl

I weld rhagor o adnoddau addysgu, porwch drwy’r chwiliadau canlynol:

Cyfnod allweddol 2

Cyfnod allweddol 3

Rydym yn croesawu eich awgrymiadau am erthyglau ac adnoddau addysgu defnyddiol ar y testun Poblogaeth. Anfonwch nhw drwy neges e-bost i GLPWales@cfbt.com.