Global Learning Programme Wales

Dysgu am Rhyngddibyniaeth

Thema RhDB-C: 

Deilliannau RhDB-C

Mae’r syniad o rhyngddibyniaeth yn ymwneud â’r rhyng-gysylltiadau a’r cysylltiadau rhwng bywydau pobl, lleoedd ac amgylchedd, yn lleol ac yn fyd-eang. Mae rhyndgddibyniaeth hefyd yn perthyn i’r syniad o weld pobl mewn lleoedd eraill yn bartneriaid cyfartal mewn datblygu, y mae gennym lawer i’w ddysgu ganddynt, ac felly mae’n gysylltiedig yn agos â syniadau am ddinasyddiaeth a chydsafiad rhwng pobloedd, fel y mynegir yn Nodau Mileniwm y Cenhedloedd Unedig.

Un o’r lleoedd gorau i ddechrau dysgu am y byd yw yn ein hardal leol: mae deall cysylltiadau yn y gymuned leol a'r tu hwnt iddi yn helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth bod yr hyn y mae pobl yn ei wneud yn rhywle arall yn effeithio arnom yng Nghymru, yn ogystal â sut y gall y penderfyniadau rydym yn eu gwneud effeithio arnyn nhw, er enghraifft trwy batrymau defnydd.

Cwestiynau allweddol i ymchwilio iddynt:

Cyd-destunau i’w hymchwilio (o ADCDF Dealltwriaeth Gyffredin ar gyfer Ysgolion, arweiniad Llywodraeth Cymru):

Y Cyfnod Sylfaen

Cyfnod allweddol 2

Cyfnod Allweddol 3

Astudiaethau achos Ysgol Gyfan

Astudiaethau achos cwricwlaidd

Bydd enghreifftiau ysgolion RhDB-C ar gael yn fuan.

Cysylltiadau cwricwlaidd

Cyd-destun polisïau Cymreig:

  • Pobl iach a chynhyrchiol a chymunedau bywiog a chynhwysol.

Themâu ADCDF: 

  • Hunaniaeth a diwylliant
  • Dewisiadau a phenderfyniadau.

Cwricwlwm Cymreig:

 

Hanesyddol

  • Dysgu am gysylltiadau’r gorffennol a’r presennol gydag Ewrop a’r byd ehangach, gan ddefnyddio ystod o raddfeydd cyfair - lleol, rhanbarthol, cenedlaethol, Prydeinig, Ewropeaidd a’r byd.

Diwylliannol

  • Archwilio’r cysylltiadau rhwng Cymru, y DU, Ewrop a’r byd ehangach.

Cysylltiadau

Lawrlwythiadau