Global Learning Programme Wales

Democratiaeth

Democratiaeth, cyfranogi a llywodraethu

Dywedodd Winston Churchill, ‘Democracy is the worst form of government, except for all those other Show of hands – simple democracy in action!forms that have been tried from time to time.’

Nid yw democratiaeth yn syniad a gaiff ei feirniadu’n aml yn y Gorllewin – yn wir, fe’i gwelir yn gyffredinol fel delfryd, a chaiff hyrwyddo ac amddiffyn democratiaeth ei ystyried yn aml fel rheswm dros fynd i ryfel. Ond ni dderbynnir democratiaeth yn gyffredinol fel y ffordd orau i wledydd weithredu. Yn wir, gall democratiaeth ond weithio’n effeithiol os yw’n bodoli ochr yn ochr â rhyddid yr unigolyn a hawliau dynol.

Gall profiadau’r disgyblion eu hunain fod yn ffordd i mewn i’r pwnc hwn. Er enghraifft, sut y caiff disgyblion eu cynnwys mewn penderfyniadau a wneir yn eu hysgol? A ydynt bob amser yn hapus ynglŷn â’r canlyniad?

Deunydd darllen a argymhellir

Mae’r dolenni a’r erthyglau canlynol yn rhoi gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol i’ch helpu i addysgu am ddemocratiaeth, cyfranogi a llywodraethu a’u perthnasedd i ddatblygu: 

Mae gan Llais Disgyblion Cymru lawer o gyngor, syniadau ac adnoddau ynglŷn â chyfranogiad disgyblion.

Mae gan 'Sitting on their Council, Standing up for their rights' gasgliad o 12 astudiaeth achos ynglŷn â chyfranogiad disgyblion mewn ysgolion ledled Cymru.

Mae Gwasanaeth Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru  yn darparu gwybodaeth ac adnoddau addysgu ynglŷn â gwaith y Cynulliad a’r broses ddemocrataidd yng Nghymru.

Guardian: Governance a Transparency Casgliadau o erthyglau ar wefan datblygu byd-eang y Guardian  

Oxfam – From Poverty to Power Blog: Guest Blog ‘The Growing Anger of the Merely, Barely Middle Class’ Erthygl sy’n dangos pam mae llywodraethu da yn bwysig 

Think Global: Stand up and be heard! Cofnod blog ynglŷn â chyfranogiad disgyblion mewn ysgolion cynradd 

Transparency International: Corruption by topic Sefydliad gwrth-lygredd sy’n darparu trosolygon byr o ble mae llygru yn bodoli a sut y gellir ei ddatrys. Yn ogystal, ceir map Llygredd yn ôl gwlad

Adnoddau Addysgu

Adnoddau addysgu defnyddiol ynglŷn â democratiaeth, cyfranogi a llywodraethu: 

Makutano Junction Adnodd uwchradd sy’n seiliedig ar opera sebon o Kenya; mae’n cynnwys gweithgaredd ynglŷn â democratiaeth 

CND: Under Pressure Adnodd uwchradd sy’n archwilio gwaith carfanau pwyso

Think Global: Debate for primary schools Pecyn gweithgareddau i helpu disgyblion cyfnod allweddol 2 i archwilio cwestiynau mawr 

Commonwork: From Spectators to Spect-actors Canllaw cyfnod allweddol 2 i gyfnod allweddol 4  yn defnyddio technegau theatr fforwm i newid y gwyliwr o fod yn gyfranogwr goddefol i gyfranogwr gweithredol

Oxfam et al: Get Global! Ymagwedd sy’n seiliedig ar sgiliau at ddinasyddiaeth fyd-eang weithredol ar lefel uwchradd 

UNICEF: What is participation? Cyfnod allweddol 3; astudiaethau achos ar blant sydd wedi gweithredu i newid bywydau er gwell 

I weld rhagor o adnoddau addysgu, porwch drwy’r chwiliadau canlynol:

Cyfnod allweddol 2      

Cyfnod allweddol 3

Rydym yn croesawu eich awgrymiadau am erthyglau ac adnoddau addysgu defnyddiol ar y testun democratiaeth, cyfranogi a llywodraethu. Anfonwch nhw drwy neges e-bost i GLPWales@cfbt.com.