Global Learning Programme Wales

Pynciau

Mae’r cymorth a ddarperir fesul maes pwnc yn rhoi cyfle pwysig ar gyfer ymgorffori dysgu byd-eang ym mywyd ysgol. Mae RhDB-C yn gweithio i ddatblygu ystod o gyngor, arweiniad ac enghreifftio pynciol sy’n canolbwyntio ar ddysgu byd-eang yng nghyfnodau allweddol 2 a 3. Bydd hyn yn ymwneud â’r meysydd pwnc canlynol:

Daeth y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) yn statudol ym mis Medi 2013 ar gyfer pob dysgwr rhwng 5 a 14 oed. Mae dysgu byd-eang ar draws y cwricwlwm yn rhoi cyd-destun cyffrous a pherthnasol ar gyfer datblygu: