Global Learning Programme Wales

Cyd-destun Datblygu

Y cyd-destun datblygu presennol: newid cadarnhaol

Dros y degawdau diweddar, gwelwyd y lleihad mwyaf mewn tlodi yn hanes dynolryw.

Cafwyd y cynnydd digynsail hwn yn sgil cyfuniad o lawer o ffactorau, gan gynnwys:

O ganlyniad i’r cynnydd hwn:

Yr her ynglŷn â datblygu: tlodi eithriadol

Fodd bynnag, ochr yn ochr â’r newidiadau cadarnhaol iawn hyn, erys heriau sylweddol a thlodi eithriadol ledled llawer o’r byd datblygol. Mae tua 1.4 biliwn o bobl o hyd yn byw mewn tlodi ac maent yn cyfrif am ddefnydd ychydig dros 1 y cant o adnoddau’r byd. Er bod tlodi absoliwt wedi lleihau, bu anghydraddoldeb cynyddol rhwng pobl gyfoethog a phobl dlawd mewn llawer o wledydd. Yn ogystal, mae llawer o heriau sylweddol megis cynaliadwyedd amgylcheddol, effaith newid yn yr hinsawdd, newid demograffig, gwrthdaro a rhyfel cartref, a’r sefyllfa economaidd fyd-eang. Mae’r rhain yn dylanwadu ar y camau gweithredu i leihau tlodi.

Sut mae’r gymuned ryngwladol yn ymateb?

Mae llawer o arweinwyr gwleidyddol bellach yn credu y bydd yn bosibl dileu tlodi eithriadol o fewn ein hoes ni.

‘...the post-2015 agenda is our chance to usher in a new era in international development that can lead to a world of prosperity, peace, sustainability, equity and dignity for all.’ Ban Ki-moon, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, 31 Awst 2013 

‘The United States will join with our allies to eradicate such extreme poverty in the next two decades.’ - Barack Obama, Arlywydd yr UDA, 12 Chwefror 2013

‘We have a unique opportunity to be the generation that eradicates absolute poverty...’ David Cameron, Prif Weinidog y DU, 2 Tachwedd 2012

‘Today, Africa and indeed the entire world stand at major crossroads in our drive to eradicate poverty and build sustained prosperity for all peoples. We can continue with business as usual and get the same results, which keeps hundreds of millions of people in poverty and deprivation; or we could begin to transform economies in order to achieve sustainable development.’ - Ellen Johnson Sirleaf, Arlywydd Liberia2 Mehefin 2013

‘For the first time in human history, society has the capacity, the knowledge and the resources to eradicate poverty.’ - Thabo Mbeki, cyn-arlywydd De Affrica, Awst 2002

Ar hyn o bryd, mae’r gymuned ryngwladol yn adolygu sut mae Nodau Datblygu y Mileniwm yn helpu i leihau tlodi eithriadol. Yn 2013, cyfarfu 26 cynrychiolwr llywodraethau, y sector preifat, academia a’r gymdeithas sifil i gynghori Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar agenda newydd ar gyfer datblygu er mwyn cydlynu camau gweithredu rhyngwladol o 2015 ymlaen.

Mae eu hadroddiad ‘A New Global Partnership: eradicate poverty and transform economies through sustainable development’ yn dadlau:

Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu rhaglen weithredu bosibl, gyda nodau a adnabuwyd, a allai gyflawni’r canlynol erbyn 2030:

Cyfeiriadau:

Millennium Development Goals, Y Cenhedloedd Unedig 

A New Global Partnership: eradicate poverty and transform economic through sustainable development, Y Cenhedloedd Unedig

Poverty: Not always with us’, The Economist.

Cyd-destun Datblygu

Cydnabyddiaethau: Mae'r testun yma wedi cael ei addasu o waith gan RGS-IBG ar gyfer y Rhaglen Dysgu Byd-eang