Global Learning Programme Wales

Datblygu ymagwedd ysgol gyfan

Nod allweddol Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru (RhDB-C) yw i ysgolion ddatblygu ymagwedd ysgol gyfan at ddysgu byd-eang. Mae bod ag ymagwedd ysgol gyfan at ddysgu byd-eang yn golygu:

Mae astudiaethau achos ar gael, ac maent yn crynhoi sut mae ysgolion wedi defnyddio ymagwedd ysgol gyfan i gefnogi dysgu byd-eang.  Os yw eich ysgol eisoes wedi ymgorffori llawer o agweddau ar ddysgu byd-eang, beth am wneud cais i fod yn Ysgol Arweiniol y RhDB-C?

Os oes cryn waith i’w wneud eto gan eich ysgol o ran ymgorffori dysgu byd-eang, mae’r RhDB-C yn awgrymu eich bod yn defnyddio proses cynllunio-gwneud-adolygu.  

Cam 1. Adolygwch eich gweithgareddau cyfredol trwy gwblhau Hunanarfarniad o Ddysgu Byd-eang (GLSE). Bydd yn dweud wrthych pa mor dda mae dysgu byd-eang wedi’i ymgorffori yn eich ysgol a ble mae meysydd i’w datblygu.

Cam 2. Defnyddiwch arweiniad Camau Nesaf y RhDB-C a gynhyrchwyd gan eich atebion i’r  GLSE. Mae hyn yn helpu eich ysgol i gynllunio ei blaenoriaethau o ran dysgu byd-eang.

Cam 3. Gan ddefnyddio’r Camau Nesaf, paratowch gynllun gweithredu RhDB-C eich ysgol, gan nodi eich blaenoriaethau a’ch gweithgareddau.

Cam 4. Cynhaliwch weithgareddau er mwyn ymgorffori dysgu byd-eang. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda’ch Ysgol Arweiniol RhDB-C leol, darparwyr DPP, a defnyddio syniadau, adnoddau ac arweiniad gan wefan RhDB-C. 

Cam 5. Ystyriwch weithio gyda sefydliadau sy’n meddu ar farciau/dyfarniadau ansawdd ysgol gyfan sy’n cydnabod eich ymagwedd ysgol gyfan at ddysgu byd-eang.

Cam 6. Adolygwch gynnydd yn flynyddol fel rhan o’ch cylch cynllunio parhaus gan ddiweddaru GLSE eich ysgol.

Er mwyn cymryd eich cam cyntaf ar y RhDB-C, dylechgwblhau’r Hunanarfarniad o Ddysgu Byd-eang. Sylwch y bydd angen i chi gofrestru a mewngofnodi er mwyn cwblhau’r Hunanarfarniad o Ddysgu Byd-eang.