Global Learning Programme Wales

Partneriaid RhDB-C

Mae Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru yn cael ei chyflwyno gan Gonsortiwm y RhDB-C sy’n dod â sefydliadau sydd â phrofiad cyflenwol o ran cefnogi ysgolion ynghyd i ddatblygu dysgu byd-eang.

Mae Education Development Trust yn rheoli RhDB-C. Mae Education Development Trust yn elusen yn y DU sy’n bodoli er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau dysgwyr ym mhob cwr o’r byd. Gan weithio gyda llywodraethau, ysgolion a phartneriaid eraill, mae Education Development Trust yn ymdrechu i ddarparu addysg ragorol i bawb.

Er mwyn darparu’r cyfuniad delfrydol o wybodaeth, sgiliau a phrofiad i ysgolion sy’n cymryd rhan, mae Education Development Trust yn gweithio gyda phedwar sefydliad partner:

Y Geographical Association

Y Geographical Association (GA) yw’r brif gymdeithas bynciol ar gyfer athrawon daearyddiaeth cynradd ac uwchradd. Mae’n darparu cefnogaeth broffesiynol i aelodau mewn mwy na 60 o wledydd ledled y byd, trwy ei chyfnodolion, ei gwefan, ei chyhoeddiadau, ei chyrsiau hyfforddi a’i rhwydweithiau lleol. Heddiw, mae’r Gymdeithas, sydd wedi’i lleoli am flynyddoedd lawer ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn cefnogi cannoedd o aelodau yng Nghymru, yn ogystal â gweithgareddau Cangen De Cymru a grŵp addysg arbenigol ar gyfer Cymru. O fewn rhaglen RhDB-C, mae’r GA yn arwain ar arweiniad cwricwlaidd ar gyfer ysgolion, yn cynnig cymorth i athrawon ac yn annog gweithgarwch rhwydweithiau lleol.

SSAT ac iNet

Mae SSAT a’i gangen ryngwladol iNet yn sefydliad aelodaeth addysgol annibynnol sy’n gweithio gydag ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig ledled y byd.  Mae iNet yn gweithredu yng Nghymru er 2007, mae ganddo rwydwaith o dros 150 o ysgolion partner, ac mae’n gweithio gyda’i bartneriaid i ddatblygu ac adnabod arfer llwyddiannus. Yn ogystal, mae gennym gysylltiadau agos iawn gyda Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol ac ystod o sefydliadau addysgol eraill megis prifysgolion.

Rydym wedi credu erioed fod athrawon yn ffurfio bywydau disgyblion. Felly, ein cenhadaeth yw eu helpu i gyflawni’r rôl hanfodol hon yn well fyth, yn fwy hyderus ac yn fwy proffesiynol nag o’r blaen. Mae’r gwaith yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth a hyfforddiant mewn pedwar prif faes:

Think Global

Mae Think Global yn elusen sy'n gweithio i addysgu ac ymgysylltu â phobl am faterion byd-eang. Mae Think Global yn cefnogi darpariaeth y wefan RhDB-C; rhedeg y wefan Global Dimension, sydd yn borth adnoddau ar gyfer yr holl athrawon sy'n ymwneud â dysgu byd-eang; ac yn cynnal rhwydwaith o 10,000 o athrawon yn y DU sydd wedi eu hysbrydoli i ddod â'r byd i mewn i'w dosbarthiadau.

Markit Training and Consultancy

Mae gan Markit Training and Consultancy, sy’n sefydliad yng Nghymru, record o weithio’n llwyddiannus i gefnogi ysgolion ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol yng Nghymru ac mae ganddo gryn arbenigedd mewn datblygu’r cwricwlwm. Rôl Markit yw darparu cyngor ar ddinasyddiaeth fyd-eang a’r cwricwlwm ehangach wrth gyflwyno RhDB-C ac arweiniad ar gyfathrebu. Bydd Markit hefyd yn cyfrannu at arfarnu effaith RhDB-C.