Global Learning Programme Wales

Diwrnod Cofio'r Holocost 2018

27 Ionawr yw Diwrnod Cofio’r Holocost (DCH).

Mae'r dyddiad hwn yn 1945 nodi diwrnod rhyddhau Auschwitz-Birkenau, gwersyll marwolaeth mwyaf y Natsïaid. Mae’n cynnig cyfle i fyfyrio ar yr Holocost a hil-laddiad ers hynny ac i ystyried pwysigrwydd parchu amrywiaeth heddiw. Y thema eleni yw “Grym geiriau?” - sut mae iaith wedi cael ei defnyddio yn y gorffennol ac yn y presennol. Nodwch y diwrnod pwysig hwn yn eich ysgol drwy ddefnyddio'r adnoddau hyn.

Ewch i wefan DCH i gael gwybod rhagor am DCH, digwyddiadau yng Nghymru ac i archebu neu lawrlwytho pecyn gweithgareddau dwyieithog 2018. Defnyddiwch adnoddau eraill ar y wefan hon i ddathlu bywydau a diwylliannau'r rhai a gafodd eu heffeithio gan hil-laddiad.

Mae Ymddiriedolaeth yr Holocost yn canolbwyntio ar yr Holocost ei hun ac mae ganddi lawer o adnoddau sy'n addas i Gyfnod Allweddol 3 ac uwch yn ogystal â rhai ar gyfer Cyfnod Allweddol 2:

Mae'r safle hwn hefyd yn cynnwys pecynnau i athrawon Celf a Drama ysgolion uwchradd.

Mae gan wefan arddangosfa barhaol yr ‘Imperial War Museum’ (gan gynnwys IWM North) yn cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau ategol, ffotograffau, storïau, arteffactau a dolenni i ganllawiau.

Mae gan Hwb ddolenni i ddwy ffilm fer (3–4 munud o hyd) wedi'u cynhyrchu gan Lywodraeth Cymru, sy'n adrodd storïau Goroeswyr yr Holocost sydd â chysylltiadau cryf â Chymru. Mae un o'r rhain yn rhoi cefndir teulu'r awdur Heini Gruffudd yn yr Almaen ac mae ar gael yn ddwyieithog.

Gwaetha'r modd, mae hil-laddiad, gwrth-Iddewiaeth, hiliaeth, senoffobia a gwahaniaethau'n dal i fod yn amlwg heddiw ac mae llawer o bobl yn dal i orfod ffoi o'u gwledydd i ddianc rhag erledigaeth. Beth am archwilio hyn ymhellach drwy ddefnyddio rhai o'r adnoddau canlynol?

Teaching History: The Holocaust and other genocides canllaw a syniadau addysgu'r Gymdeithas Hanesyddol/Historical Association – mewngofnodi am ddim

Breninesau Syria (ar gael yn ddwyieithog)

Addysgu am ffoaduriaid (ar gael yn ddwyieithog)

I gael adnoddau a chymorth manwl ar gyfer addysgu am y Rohingya: