Global Learning Programme Wales
Welcome
Croeso

Helping your school inspire pupils by deepening their understanding of global issues

Register now
Photo

Helpu eich ysgol i ysbrydoli disgyblion trwy ddyfnhau eu dealltwriaeth o faterion byd-eang

Cofrestrwch nawr
Photo

Providing teachers with the tools to develop global learning in their schools

Register now
Photo

Darparu athrawon gyda'r offer i ddatblygu dysgu byd-eang yn eu hysgolion

Cofrestrwch nawr
Photo

Croeso i'r Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru (RhDB-C)

Mae’r RhDB-C yn gyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i addysgu, dysgu a phrofiad Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Ers 2014, mae'r RhDB-C wedi bod yn adeiladu rhwydwaith o ysgolion yng Nghymru sydd yn ymrwymo i :

  • roi’r wybodaeth a’r sgiliau i’w disgyblion i wneud cyfraniad cadarnhaol i fyd sydd wedi’i globaleiddio;
  • cefnogi athrawon i gyflwyno addysgu a dysgu effeithiol ynglŷn â materion datblygu a materion byd-eang yng nghyfnodau allweddol 2 a 3.

Paham y ddylech chi gymryd rhan?

Yn eu hadroddiad ar ADCDF, fe wnaeth Estyn nifer o argymhellion allweddol, gan gynnwys yr angen i ysgolion i fynd i'r afael â'r materion mwy cymhleth, cynllunio ar gyfer dilyniant mewn dealltwriaeth y disgyblion, defnyddio ADCDF i ddatblygu llythrennedd a rhifedd , a darparu hyfforddiant priodol i staff ysgolion.

Mae’r RhDB-C yn cefnogi ysgolion i gyflawni’r uchod trwy helpui sefydlu rhwydweithiau lleol o ysgolion a darparu offer, adnoddau a hyfforddiant o’r safon gorau.

Yn ogystal â chefnogi ysgolion i gyflwyno'r cwricwlwm presennol , mae RhDB-C hefyd yn helpu paratoi'r ffordd ar gyfer y cwricwlwm newydd yng Nghymru, un o'i ddibenion statudol yw datblygu plant a phobl ifanc fel 'dinasyddion moesol a gwybodus o Gymru a'r byd'.

Beth am ymuno â'r cannoedd o ysgolion eraill led led Cymru sydd wedi ymgysylltu â'r rhaglen? Cofrestrwch eich ysgol yma, edrychwch ar ein hadnoddau, a gweld yr hyn y mae ysgolion eraill wedi'i gyflawni trwy ddarllen ein hastudiaethau achos.

E-bostiwch Glpwales@educationdevelopmenttrust.com am fwy o wybodaeth.

                                                                                                               

Mae’r Rhaglen Dysgu Byd-eang wedi’i hariannu gan yr Adran Datblygu Rhyngwladol.